Happy Alphabet

Dear Friend,
“Happy Alphabet” series include all the letters of Armenian alphabet. The purpose of these programs is to enrich your learning process with wider, deeper knowledge and present it very lightly, happily and interestingly.
Travel together in the wonderful, magical world of our culture, make new discoveries with very talented children and adults.
What secrets will be revealed when you click on the episodes presented in sequence?
For example, Part “Ayb”, Episode 2,  and next to the picture of one of the participants of the provided program.
Isn’t it interesting? Well then, welcome to our colorful, fairytale world!

Բացենք հայոց այբուբենի գաղտնիքները

«Ա»,«Այբ»-Առաջնեկն եմ ես հայ այնուբենի

«Ս» «Ր»-«Սե»«Րե»-Առաջնորդի դերը ինձ՝ Տրվեց միայն մեկ րոպե։

«Ն»,«Տ»,«Կ»-«Նուն», «Տյուն», «Կեն» – Նահապետն եմ ես քո բարի:

«Մ», «Շ» – «Մեն», «Շա» – «Մ»-ն եմ ես ազնիվ, Մեղմ, քնքույշ ու հեզ, Մի հատիկ եմ ես, Պահապան միշտ քեզ:

«Ը», «Լ», «Պ», – «Ըթ», «Լյուն», «Պեն», Գաղտնավանկի հնչյունն եմ հեզ, Տողադարձի պատնեշն եմ ես։

«Վ», Հ», «Յ» – «Վյուն», «Հո», «Հի» – Անունս է «Հի» կիսաձայն: Ոչ ձայնավոր, ոչ բաղաձայն:

«Ղ»,«Խ» ,«Զ»-«Ղատ» ,«Խե»,«Զա»-Զվարթնոց եմ ես , Ամրոց զվարթուն, Վերադարձնում եմ , Զավակներիս տուն:

«Ե»,« Եչ»-Տեսիլք չես դու , Ոչ էլ երազՉքնաղ Երկիր Նաիրի:

«Ո», «Եվ», «Ու» – «Վո», «Եվ», «Ու» – Ողորկ քար եմ ու՝ Ողկույզխաղողի, Կարմիրն եմ որդան, Հայոց սարերի:

«Բ», «Փ» – « Բեն», «Փյուր»- Փայլակի փամփշտակալում շատ փամփուշտ կա:

Փոքր քերականություն, մաս 1